Oversigt over online lommeregner på nettet

Vi har her samlet en oversigt over de bedste online regnemaskiner på internettet:

Er online regnemaskine et godt alternativ?

På trods af, at vi lever af at sælge rigtige fysiske lommeregnere og grafregnere, mener vi faktisk, at online versioner af lommeregnere ofte kan være et godt og gratis alternativ.

Selvfølgelig er der situationer, hvor en gratis online regnemaskine ikke helt er nok. Vi anbefaler at benytte en rigtig grafregner/lommeregner, hvis du:

  • går på en uddannelse, hvor du tager et fag, som kræver matematik på c-niveau eller derover
  • går på en uddannelse, hvor underviseren anbefaler brug af fysisk regnemaskine eller grafregner
  • ofte har brug for regnekraft i situationer, hvor du ikke har adgang til internettet
  • har brug for hurtigt og nemt at kunne regne dig frem til et resultat

Det er unægteligt meget nemmere at regne på en fysisk regnemaskine; man skal ikke til at starte en computer op, man skal ikke til at bruge musen til at ramme tasterne og endeligt, så er det bare meget nemmere med en lille fysisk enhed, som starter og slukker på ingen tid.